Сͮ͂ͪ̐̎̆ͦ̏̂̏̇̒͒̍̅̚͠͞͞҉͏͉̖͙̤̙̞̠̖ͅВ̷̴̶̯͎̤͔͍͔̳̜̰͙͕̔ͯͭͯ͑̒̾ͤ͗͌̑ͩ̅О̴ͪ͛̇ͣ̅́͒̽̉ͨ̃̚͏͙͇̣̲̣̻̹̙̼͙̞̖͙̙̹͚̙̩̤͢Б̸̺̜̟͚̟̣͎̬̘̯̥̊̂͐̒̔ͭ́͂ͬͪ̏͂̋ͣ̐́͑̕ͅО̢͍̮̹̺̫̤̳͓̳̳͇͖̱͎̜̲ͥ̽͆̑̂̚͜Д̒̾̍̒ͣ̑̏ͮ̋͆̉͛̽̐̈́̃̔̚͏̸̢̛̣͙͎̞͕̹̤Аͭ̏̒̓ͥ̔ͧ̅̆ͥ͌͑ͪͮ͒̈́҉̦̜̣̪̤̝̤̱̲̜̱̀͢!̛̛̻̝̰̱̘͔̳̳̣̤͉͕̭̟͉̟͋ͦͪ̋̾̋̑ͩ͋ͭ̔ͫ͗͗ͥ̿͒̐ͨ ̿̃ͣͤ̇̂͊͐̽̔̿҉̞̞̲͖̞̹̻͙̬̝̕͞Р̴̧̩̥̹͓̱͍͉̰̥̙̦͊ͭ̈́͑̓̔̒͆̓͂̇́́͢А̡̨͇̭̝̻̭͕͍͙͈̣͗̆̅́̌̒̉̄ͮ̏̎͗͗̐ͬͣ̀̚͢͞В̨̨͇̼͔͈̤͔̥̮͇̠̞̩ͮͦ̽̆ͥ̇ͮ̄̌̈́̿̈́͒̒ͭ̋ͧ̾̀̚͞Ё̶̛̙͍̠̞͎͖͓̼͑̓ͮ̀ͬͥͪ͛̉ͯ͒̚̚Н̶̙̲͎̭͈͉̱̩̪̲̦̼̈͑̍̆͋̀ͬ͒̔͊ͮ͊̉͛ͥ́ͦ͆̂͢͢͟С̷̡̡̰̙̥̠̓̎ͥͯͥͩ̃̅̓̾ͧͫ̀͟Т̢̛̠̝̳̪̫̮̫̻͓̭̲̓̂ͯ̈́̽͌ͤͩͫ̀̆ͪ̄͠О̧̧̣͓͕̫͇̓̉̍̽̄̔̏ͫ͂̅̓͐̌͂̇̌̚͘͜!ͭͧ̈ͮ̅̈́ͫ̄ͭͯ͏͍͕͎̳̱̞̙̬̝̠̮̙̹̜̩̥̯ ̨̨̛̳͇̜͙̟̙͖̟̳̆̒̃̆̾ͧУ̢̛̦͉̖͕̱̙͓̙̓ͮ̑̈̆͂ͧ̃̋̌̑ͥ̌́͌̒̐́́П̴̧̝̙̲̤̮̼̱̜̅̌͊̅̈̉ͮ̃͂̃ͭ̀͑̊͌͟Я̶̡̹̗̹͔̯̰̞̻͚͕̠͕͙͚̬̬̯͂ͮ̃́̓̍̇ͤͧ͒̉́̚͝Ч̷̡̨̨̙̻̺̥̳̱̟̲̣̘̤̘̠̼̗̳́ͦ͒̋ͤ͗͞К̢̲̥͎̰̟̰̻̮̗̼̼̣̯̫̹̺̍̎̓͒ͩ̽̒̓̔ͫͪ͆͒ͦ̏̆̍ͦ̚͘ͅА̷̡͈͓͔̱͇̺̥̘͎̩̯̌̅ͪ̄̈́͌̿͐̀̒̆̔́͌ͯ͐̔͘͞!
̧̤̗̜̯͔̖̜̗̖͔̹̣̦̫̙̣̹͔͑̾̒͐̐͑̂̓ͤ͢
̸̢̯͖͙̥̾͛͗̈́͗ͩУ̡̳͎̠͕̹̥͎̦̤͖̖̐͂ͧ͗̇̅͛ͮͮ̓ͥͪͧ͘ͅП̵͚͓̮̻͚̣͓̭̜̞̜̲̬̩͎̟̠͗̑̅ͤͮͬ͗̊̈́ͩ͛ͥ̌̉̓͒ͭ̏ͤЯ̴̈̾̓ͯ͗ͮ͗̽̆ͣͤ̌̃͛ͯ҉͏̵̦͖͓̼̝̜͚̬͓̞̯̙̭̣͉͍̠̀Ч̹̬̹͍̏ͤͧͬ̓́ͩͪ̈́̈͝К̲͓̺͊͋̐͐͛ͫ́͝А̶̛̲̯͓͈̣̜͈̝͙̗̦̭̻̮͓̝̳͋̈ͩ̎ͭͨͯͫͦ͋͜͜ ̨ͨͭ͛̑̂̈̑̑̈́ͪ̆̑ͣ͏̶̸̨͎͇͙̣̠̗̩̯̹̠͚͖̙̼̘С̵̶̣͍̺̫̝̰̔̉ͮ͆ͪ̎͗͋ͯ́Л̛̰͇͕̪̩̤̥̝̠͇̍ͬ̆̑̔̌͘͜͡Е̴̺̼̳̜̙̎̈́̈͋̽͊̾ͭͧ̋̓́͘͢͝Д̙͔̼̱ͪ͆̿̂ͯ̓ͧ̒̍ͨ̑̀̊͊̚͜͡И̡̫̝̰͈͇̼̱͙̲̞̭̠͆̊͂ͥͨͨͥ͊͐̀̈́̎͑̒̚̕͝ͅТ͉͎̪͍͎͗ͬ͛́̋ͭ͂̽͘̕͢ ̵̸̖̪̰͇̲̖̞͔͉̟̹͕̙̳̲̻̹̃ͭ͐̒̓̋̎ͬ̔͆̑̄͑̃̅ͭ̍̚͢͜З̴̨̡̜̻̰̦̱̹̮̜̟̗͚͓̳̳̠͇͚ͥ̂ͥ̃ͮͥ̀̚͠Ӓ́͆̒̎҉̸̧̩̲̹̩̪̱̘̳̬̫̖̭̯̝͈͓̦͎͖͡ ̸̷̷̨̯͕̪̠͎͖̮̆̈́̅ͪ͒ͥ̇̆̌̊̀͗̚Тͨͮ͊ͮ͂̆̓̃͂̊͑̑ͭͩͯ̚͟͏̸̜̟̰͉͖̭̮̲̗̖̠͕О̷̸͔͈͖̰̯̭͑͊ͮ̔̕Б̣̜͓̺̞ͤ͋̊ͭ̈͌̃̇ͯ́̂͘͜О̴̴̷̢̤̦̣̯̞͍̻͍̲̳͔̘̣̆͗̓̃̈͑̓̃̿̊ͩͯ̐͑ͤ͠ͅЙ̲̝͍͎̣̗̼̥͇͇͖̫͉ͪ̍̎͑̃͋̇ͩ̉͘͡ͅ!͙̗̮͈̟̲̍̅̋̓͊ͣ͗̿̒͘͝͞͝!̵̷̼͈̣̱̤̯̺̹̜̱̲̭̘͉̦̄ͦ͌ͧ͟͟!̸̨̻͎̼̜̫͉̗͇̻̹̟̦͖͈̞̄͛͂̎̐̑̾̋͘

̳͔̻̩̱͎̩̹̯͓̳ ̰̞͈̜̪̹͇̫̭ ͓̖̦̻̦ ̼̱͇̹̙̝͚̣͖͔̣̩̰̫̲̗̞ ̠̦̤͇͕͓̞̹̹ͅ ̫͕̤̭̙̥͓̩̰̫͎͎̦̯̰̻ͅͅ ̝͇̭͚̠ ͇̩͔͍̪̭̘͇̞̼̯̯̞͎ͅͅ ̬͚̤̘̤̖͇̝͙̞̦̫̱̫͔ͅ ̮̟̗̰͕̠͕̣̬̙̺͙͖͈̘̪ ̲̱͎̗̺̤ ̳̰̗̦͙̤̮̫̪̤͇̤ ͇̲̠̭͔͚͇͈̖ ͖̗̰̘̖̯͕͖͓͎̟ ͈̪̖̭̫͚ ͓̯̼̳̫͈͍͖̗̠̫̖̙̰̦̼̙̙ͅ ͉̣̰̝̱̝͈͚̟̦ ͇̖̺̞͉̫̜͖ ̗̭̪̹ ̤̥͍̦̞͔̟̠͕͔͕ ̹̼̦̠̻͉ ͔̤̺̬̝̠͚͓̘̪̲̯͙̮͔̞̯ͅ ̝̙̰͚͉̦͔̠͎̞̝̜̹̭̠ ͎͈̣̜ ̗̝͕̖̤̯ ̫̤̝̞̯̺̺ ̥͎̬͉̲͚̳͇͎ ̰͓͔̣̝͚̯̬ ̼̟̱͙͈ ̳̗̻̖̤͍ ̝̭̘̤̫̞̬ ͉̱̝̙̪͎̻̮̭̫̪̟̼̱̭ ̫̯̭̜͇͖̭̺͈͈̫͕̹̖ ̞̝̦̲̣̗͖̙̣̼̰̪̲̦ͅͅ


[] [/]
[] YARRR! [/]
[] [/]

'"
 Elvi 3  2022, 16:03
-!
image
'"
 vipex 2  2022, 11:16
ͨ !!!11!
'"
 Haoqq7 1  2022, 14:04
, ..

'"
 vipex 1  2022, 10:45
- ...

'"
 vipex 31  2022, 18:08
111111 1111111 !!11!!!11..1111 , !1111 !!!!11 111111 HttP://Www.UpyAChKA.RU !!!11!1!! !111!!!11! 111
'"
 Haoqq7 30  2022, 15:35
111111111111 1..!!!!!!!! !1 11!!! Ζ11111!!!! 11 11111111!!! !1!11!!!1111 11 11 , 111!!111 !!!1111 111111
'"
 Haoqq7 30  2022, 15:35
111111!!! !1 111 ܖ1!!111 !1 !!!!11111111 111111..!!!! Ζ1!111!!!111 1! 11 !
'"
 Haoqq7 30  2022, 15:33
, 111111 ܖ1!!!!111111 !! 111!111 !!!11!!!! http://www.upyachka.io Ζ11 , !
'"
 Haoqq7 30  2022, 15:32
11!! !111! 11111!!1 !111111 1111!!11 11 1111111 ,111!!1111 1111111111 , 111 1111111 !!!!

'"
 Haoqq7 30  2022, 15:21
ܖ11!1111 http://www.upyachka.io 1!!!!!!!!!1 ܖ11111111 1 !1111111 1111111!11 111 !!!!!111 1 11111!1!111 11


'"
 Haoqq7 30  2022, 15:14
! 1111 11111111 ! 11111111 ! 111111111 Ζ111111!!1 1111 , 1!!!!!111 , 111!!111
'"
 Haoqq7 30  2022, 15:12
!!11
!!11
!!11
, 111111111! !111111111 1!!!!111 http://www.upyachka.io , 1111 1!!1111111 ܖ1!!!!! !!!!!!!1 1111111 !!!1111 111111111 111111111111111 1!!!!
'"
 Haoqq7 30  2022, 15:11


'"
 Haoqq7 30  2022, 13:58


'"
 Haoqq7 30  2022, 13:57


'"
 Haoqq7 30  2022, 13:56


'"
 Haoqq7 30  2022, 13:55


'"
 Haoqq7 30  2022, 13:54


'"
 Haoqq7 30  2022, 13:53


'"
 Haoqq7 30  2022, 13:53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
, , , , !